Co zařídit po smrti blízkého

Po odchodu blízkého je člověk nucen zařizovat na úřadech záležitosti, které možná nikdy nedělal, nerozumí jim nebo je to pro něj v zármutku obtížné. Rádi bychom vám tuto situaci ulehčili, a proto jsme pro vás připravili základní informace, které vám pomohou se v úředním procesu zorientovat.

Vyřízení úmrtního listu

Úmrtní listy se vyřizují na matrice úřadu, v jehož správním obvodu k úmrtí osoby došlo. Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz zemřelého
 • Křestní či rodný list zemřelého (pokud není nalezen, lze nahradit rodným listem dítěte)
 • Pokud je zemřelý v manželském svazku, předkládá se oddací list a rodné číslo partnera

Vydání prvopisu úmrtního listu trvá maximálně do 30 dnů od data úmrtí a je zdarma.

S vyřízením úmrtní listu rádi pomohou a poradí na vybrané pohřební službě. Většina z nich nabízí vyřízení úmrtního listu místo vás. 

Ke sjednání obřadu budete potřebovat:

 • občanský průkaz zesnulého 
 • kartičku pojišťovny
 • rodný a oddací list
 • občanský průkaz osoby, která obřad bude zajišťovat.

Příspěvek na péči

Pečující, který je jako pečující osoba veden na pobočce ÚP,  musí do osmi dnů úmrtí ohlásit příslušné krajské pobočce úřadu práce. Je možné to udělat telefonicky.  

Odevzdání dokladů po zemřelém

Řidičský průkaz – na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností

Cestovní pas – na příslušném obecním úřadu obce

Kartička pojištěnce – u příslušné zdravotní pojišťovny

Veškeré další žádosti a změny je možno zařizovat až v době, kdy obdržíte z matriky úmrtní list.

Ukončení pracovní neschopnosti při úmrtí

Pracovní neschopnost ukončí praktický lékař na základě doloženého úmrtního listu. Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti a nemocenský lístek č. 5 o ukončení pracovní neschopnosti doručí pozůstalý zaměstnavateli. Zaměstnavatel vystaví evidenční list důchodového zabezpečení nutný pro vyřízení vdovského a sirotčího důchodu. Zaměstnavatel je povinen do 10 dnů od podání žádosti vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech.

Přepis změny rodinného stavu v občanském průkazu

Přepis provedete na obecním úřadu dle místa trvalého pobytu.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Váš občanský průkaz
 • Úmrtní list zemřelého partnera

Nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů.

Žádost o vdovský/vdovecký důchod

Žádost se vyřizuje u Okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele na předepsaných tiskopisech. Druhovi či družce tento důchod nenáleží.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz žadatele
 • Úmrtní list manžela/manželky
 • Oddací list
 • Důchodový výměr zemřelého
 • Pokud zemřelý ještě pracoval, tak doklady o studiu, průběh zaměstnání (získáte u zaměstnavatele zemřelého), rodné listy dětí, případnou evidenci na úřadu práce, u mužů vojenskou knížku.
 • Váš důchodový výměr, pokud jste důchodce. 

Žádost o sirotčí důchod

Vyřizuje se u Okresní správy sociálního zabezpečení v místě trvalého bydliště žadatele na předepsaných tiskopisech. Žádost podává zákonný zástupce nezletilého dítěte nebo zletilé nezaopatřené dítě. Sirotčí důchod náleží pouze nezaopatřenému dítěti, zemře-li mu rodič, který splňoval ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní nebo starobní důchod, anebo byl ke dni smrti poživatelem starobního, plného nebo částečného invalidního důchodu.  

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Úmrtní list
 • Rodný list osiřelého dítěte
 • Doklad o studiu (je-li osiřelé dítě starší 15 let)
 • Důchodový výměr zemřelého 
 • Doklady prokazující dobu pojištění zemřelého rodiče včetně náhradních dob pojištění, tzn. základní vojenskou službu, dobu studia (v případě, že dosud nebyl poživatelem důchodu), vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. 

Zablokování účtu

Pokud Vám banka zablokovala účet a nemohli jste s ním disponovat, musíte vyčkat, až Vám zašle notářství pozvání k jednání, a pak požádejte notáře, aby zařídil odblokování účtu.

Převody smluv na odběr plynu, elektřiny, telefonu a eventuálně dodávku vody se zařizují v případě, že byly uzavřeny se zemřelým příbuzným. Kontaktujte poskytovatele, u kterého byla uzavřena smlouva.

Převod smlouvy o odběru plynu

Kontaktujte příslušného dodavatele plynu. 

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Úmrtní list
 • Bankovní spojení v případě bezhotovostní platby
 • Spojovací číslo v případě platby formou SIPO

Informace, které musíte znát:

 • Číslo plynoměru – buď vzít s sebou fakturu za úhradu plynu, nebo opsat číslo na štítku plynoměru.
 • Stav plynoměru ke dni přepisu – opište si čísla z počítadla plynoměru.

Převod smlouvy o odběru elektřiny

Převod se vyřizuje ve spádovém sídle dodavatele.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Úmrtní list
 • Číslo odběrného místa (zjistíte z faktury)
 • Informace o stavu elektroměru (číslo a stav ke dni převodu)
 • Poslední vyúčtování odběru elektřiny

Převod smlouvy o dodávce vody

Zařizuje se pouze v případě, že bydlíte ve vlastní nemovitosti. Vyřizuje se osobně v sídle spádových vodovodů a kanalizací.

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Občanský průkaz
 • Úmrtní list
 • Doklad o vlastnictví nemovitosti (kupní smlouva, výpis z katastru nemovitostí)

Převod smlouvy telefonu

Vyřizuje se ve spádovém sídle příslušného operátora. Smrtí účastníka smlouva s operátorem zaniká. V případě úmrtí klienta nemohou telefonní operátoři žádat po dědicích zaplacení pokuty za předčasně ukončenou smlouvu. 

Doklady, které musíte mít s sebou:

 • Občanská průkaz
 • Kopie úmrtního listu

Ostatní převody majetku, např. nemovitostí, bankovních účtů, vkladních knížek, auta apod. se provádějí až po skončení dědického řízení.

Dědické řízení (řízení o pozůstalosti)

Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele (zemřelého). Dědí se na základě dědické smlouvy, závěti, ze zákona nebo na základě kombinace těchto důvodů. Řízení se nejčastěji zahajuje na místně příslušném soudu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. 

Řízení o pozůstalosti provádí notář, který vám bude přidělen a bude vás sám kontaktovat. Náklady spojené s dědickým řízením hradí dědic (příp. dědicové), nebo stát, v případě likvidace pozůstalosti: při předlužení pozůstalosti.

Pro dědické řízení nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty. Pokud však dochází v řízení k neodůvodněným průtahům, je možné podat stížnost k předsedovi okresního soudu.

Povinnosti po smrti podnikatele

Úmrtním podnikatele jeho podnikání nebo jiná samostatná činnost zaniká. Zákonný dědic, pozůstalý manžel či partner nebo i správce dědictví musí tuto událost oznámit a doložit na příslušných úřadech, počínaje živnostenským úřadem. 

Přesto je vhodné oznámit tuto skutečnost rovněž na finanční úřad přímo a domluvit se se správcem daně zemřelého podnikatele na postupu vypořádání. 

Do tří měsíců od úmrtí je nutné podat daňové přiznání. V tom se vypořádává část kalendářního roku od jeho začátku do dne úmrtí podnikatele. Následně po dobu dědického řízení je nutné podávat daňová přiznání v řádných lhůtách. Poslední přiznání se podá do 30 dnů ode dne skončení dědického řízení. 

Na dědice přechází povinnost doplatit daně a vyrovnat závazky vůči České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, kterým je potřeba úmrtí podnikatele nahlásit.

Nárok na pohřebné

Nárok na pohřebné má pouze osoba: 

 • která vypravila pohřeb dítěti, které bylo v době úmrtí nezaopatřeným dítětem,
 • která vypravila pohřeb jiné osobě, která byla v době úmrtí nezaopatřeným dítětem

Nárok na pracovní volno

Dle nařízení vlády č. 108/1994 Sb. mají pozůstalí nárok na pracovní volno s náhradou mzdy:

 • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob,
 • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela, jakož i manžela sourozence a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob,
 • nezbytně nutnou dobu, nejvýše jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným příbuzným, ale žila s vámi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváte pohřeb těchto osob.

Co je nutné zařídit po úmrtí blízkého v pdf ke stažení.

Zpět na novinky

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí.

2020 © Domácí hospic Vysočina, o.p.s.