Kdo je kdo

Náš tým pomáhá klientům při péči o nevyléčitelně nemocné. Je složen ze zdravotnických pracovníků, sociálních pracovníků, pečovatelů a kaplana.

Lékařka/lékař

 • Stanovuje indikaci k přijetí pacienta do domácí hospicové péče.
 • Provádí vstupní vyšetření pacienta (rozhoduje o přijetí).
 • Komunikuje s praktickým lékařem a ošetřujícím lékařem z nemocnice, konzultuje zdravotní stav a léčbu, nastavuje plán péče. 
 • Provádí kontrolní návštěvy, přehodnocení stavu.
 • Je v kontaktu s celým multidisciplinárním týmem.

Vrchní sestra

 • Plánuje a zajišťuje osobní kontakt se žadateli o domácí hospicovou péči.
 • Organizačně zajišťuje službu, komunikuje se zdravotnickými a jinými zařízeními.
 • Plánuje návštěvy v domácnostech klienta (přijímá od klientů informace o potřebě návštěvy).
 • Zajišťuje rozpis služeb a pohotovostí zdravotnických pracovníků.
 • Doprovází klienta a jeho rodinu v náročné životní situaci.
 • Vede ošetřovatelskou péči o pacienta.
 • Sleduje a hodnotí zdravotní stav pacienta.
 • Zaučuje rodinu a jiné blízké osoby v péči o nemocného.
 • Aplikuje léky předepsané lékařem.
 • Hodnotí a ošetřuje rány.
 • Informuje pacienta a jeho blízké o dalších ošetřovatelských postupech.
 • Vede zdravotní záznamy o návštěvách u pacienta.
 • Komunikuje s praktickým lékařem, odborným lékařem a s lékařem DHV v zájmu pacienta.

Zdravotní sestry

 • Vedou ošetřovatelskou péči o pacienta. 
 • Sledují a hodnotí zdravotní stav pacienta.
 • Zaučují rodinu a jiné blízké osoby v péči o nemocného.
 • Aplikují léky předepsané lékařem.
 • Hodnotí a ošetřují rány.
 • Informují pacienta a jeho blízké o dalších ošetřovatelských postupech.
 • Vedou zdravotní záznamy o návštěvách pacienta.
 • Komunikují s praktickým lékařem, odborným lékařem a s lékařem DHV v zájmu pacienta.

Sociální pracovníci

 • Vedou jednání se zájemci o službu (ve spolupráci s ostatními členy týmu).
 • Poskytují psychosociální podporu (formou pravidelných podpůrných rozhovorů).
 • Informují klienta a jeho rodinu o návazných službách.
 • Doprovází klienta a jeho rodinu v náročné životní situaci.
 • Poskytují sociální poradenství a poradenství pro pozůstalé.
 • Vedou sociální dokumentaci klienta.
 • S klientem a jeho rodinou domlouvá a plánuje odlehčovací služby.
 • Uzavírají smlouvu o poskytování domácí hospicové péče a dalších návazných služeb.

Pečovatelky/pečovatelé

 • Provádějí přímou obslužnou péči v rámci odlehčovacích služeb (pomoc při zvládání běžných úkonů péče o svou osobu, pomoc s hygienou a podáním stravy,  pomoc při kontaktu se společenským prostředím, aktivizační činnosti).
 • Poskytují pomoc a podporu v těžké životní situaci.

Koordinátor půjčovny pomůcek

 • Vede agendu půjčovny pomůcek.
 • Domlouvá s klienty dovoz a odvoz pomůcek, podmínky zapůjčení a sepisuje smlouvu o výpůjčce. 
 • Pečuje o vozový park hospice.

Psycholog

 • Poskytuje psychologickou podporu klientům domácí hospicové péče.
 • Poskytuje psychologickou podporu pečujícím osobám a dalším rodinným příslušníkům.
 • Poskytuje odborné konzultace pracovníkům DHV. 
 • Poskytuje podporu pozůstalým.

Dětský psycholog

 • Poskytuje psychologickou podporu dětským pacientům a jejim sourozencům. 
 • Poskytuje psychologickou podporu klientům domácí hospicové péče.
 • Poskytuje psychologickou podporu pečujícím osobám a dalším rodinným příslušníkům.
 • Poskytuje odborné konzultace pracovníkům DHV. 
 • Poskytuje podporu pozůstalým.

Duchovní/kaplan

 • Pečuje o pacienta, rodinu i hospicový tým.
 • Pomáhá v krizových situacích, snaží se pomáhat při hovorech o umírání a smrti.
 • Pečuje o rodinu v době zármutku.

Ředitel

 • Má na starosti chod celé společnosti po stránce organizační, personální i finanční.
 • Je zodpovědný za ideovou koncepci a směřování organizace.
 • Vede tým vedoucích pracovníků, kteří jsou mu přímo podřízeni.
 • Ze své činnosti se zodpovídá správní radě.

Projektová manažerka, zástupkyně ředitele

 • Vyhotovuje žádosti o dotace a granty, zajišťuje jejich správné čerpání a zpracovává závěrečné zprávy a vyúčtování.
 • Zajišťuje přerozdělování výnosů a nákladů mezi jednotlivé služby a projekty.
 • Připravuje návrh rozpočtu a sleduje jeho průběžné naplňování.
 • Vede náležitosti k veřejné sbírce.

Personalistka, účetní

 • Vede personální dokumentaci jednotlivých pracovníků.
 • Zajišťuje fakturaci.
 • Zpracovává podklady pro výplaty mezd a jejich proplácení.
 • Shromažďuje a zpracovává účetní doklady.
 • Vede hotovostní pokladnu.

Fundraiser

 • Komunikuje s dárci, vyhotovuje darovací smlouvy a potvrzení o daru.
 • Vede databázi dárců.
 • Vyhledává nové dárce.
 • Organizuje fundraisingové kampaně.

PR manažer

 • Zajišťuje propagaci společnosti.
 • Spravuje sociální sítě a webové stránky DHV.
 • Komunikuje se zástupci médií a dobrovolníky.
 • Organizuje akce pro veřejnost i zaměstnance.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí.

2020 © Domácí hospic Vysočina, o.p.s.