Odlehčovací služby

V případě zájmu o odlehčovací služby kontaktujte koordinátorku sociálních služeb Mgr. Blanku Netolickou, DiS.

tel. 731 604 301

Poslání

Posláním terénních odlehčovacích služeb je umožnit prostor pro odpočinek a vyřízení potřebných záležitostí lidem, kteří pečují o svého blízkého s vysokou mírou závislosti na pomoci druhé osoby. To naplňujeme přímým zastoupením pečující osoby a poskytováním potřebné míry podpory a péče uživateli služby. Služba je přizpůsobena individuálním potřebám uživatele, je poskytována v jeho přirozeném prostředí.

Cíle odlehčovacích služeb:

 • Uživatel má zajištěn důstojný a klidný pobyt v domácím prostředí v okamžiku nepřítomnosti pečující osoby.
 • Uživatel v případě nepřítomnosti pečujícího má zabezpečeny všechny úkony péče o vlastní osobu.
 • Uživatel je v sociálním kontaktu, má možnost rozhodovat a podílet se na průběhu služby.
 • Pečující, který má dostatek sil pečovat o uživatele, je odpočinutý.
 • Pečující, který má vyřízené své osobní i administrativní záležitosti.
 • Pečující, u něhož dochází k prevenci syndromu vyhoření a stavům vyčerpání z dlouhodobé péče o blízkého člověka (je mu poskytována psychická i praktická podpora v péči o blízkého člověka).
 • Uživatel má zajištěn důstojný a klidný pobyt v domácím prostředí v okamžiku nepřítomnosti pečující osoby.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením

Věková struktura

 • mladí dospělí 19 -26 let
 • dospělí 27 – 64 let
 • mladší senioři 65 – 80 let
 • starší senioři nad 80 let

Komu odlehčovací služby určeny nejsou

Osobám, které nejsou závislé na pomoci jiné osoby, resp. osobám, o které druhé osoba nepečuje (odlehčovací služby nenahrazují jiné typy sociálních služeb (př. pečovatelské služba) – tzn. neposkytují se tam, kde uživatel vyžaduje pouze jednorázový úkon (př. hygiena, nákup), který nevede k odlehčení pečujícího.

Nelze poskytnout služby zájemci, který:

 • Žádá o službu, kterou neposkytujeme.
 • Žádá v době plné kapacity služby.
 • Nesplňuje okruh osob, kterým je služba určena.
 • Trpí chronickou infekční nemocí, která by vážně ohrozila zdraví pracovníků DHV.
 • Trpí duševním onemocněním, jehož projevy mohou ohrozit bezpečnost pracovníků.
 • Jeho zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotní péči.

Zásady poskytování odlehčovacích služeb

 • individualizace potřeb uživatele (podpora a nezbytná míra péče)
 • zásada diskrétnosti a mlčenlivosti, ochrana osobních údajů
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatele
 • flexibilita poskytovaných služeb dle požadavků uživatele
 • respektování přání uživatele
 • rovné podmínky pro všechny uživatelů
 • komplexní péče o uživatele (bio – psycho – sociální péče s ohledem na veškeré potřeby uživatele z toho vycházející; v souvislosti s respektováním a upevňováním přirozených sociálních vazeb)
 • bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb

Jednání se zájemcem o službu

Při prvním kontaktu zájemce získává informace o možnostech poskytování sociální služby. Sociální pracovník sděluje, co sociální služba nabízí a jaké jsou její cíle. První kontakt může být telefonický nebo osobní. Následuje zjištění cílů zájemce a mapování jeho situace. Pokud služba splňuje očekávání zájemce a pokud zájemce splňuje kritéria služby, je se zájemcem vyplněna Žádost o poskytnutí odlehčovacích služeb. Po té následuje sociální šetření v přirozeném prostředí zájemce, kde sociální pracovnice během rozhovoru ověří skutečnosti uvedené v žádosti a zjistí další informace, které vedou lepšímu poznání možnosti, schopností a potřeb zájemce a tím přispívají k jasnějšímu stanovení cíle služby. Pokud není naplněna kapacita služby, je se zájemce uzavřena písemná smlouva o poskytování sociální služby. Smlouvy upravuje rozsah, místo a čas poskytování služby, způsob a výši úhrady, výpovědní důvody a lhůty, dobu platnosti smlouvy aj. Nedílnou součástí poskytování služby je vytvoření, aktualizace a pravidelné vyhodnocování individuálního plánu uživatele. Je kladen důraz na osobní cíle, možnosti, přání a potřeby uživatele služby.

Popis služby

Způsoby poskytování odlehčovacích služeb:

 • Odlehčovací služby jsou poskytovány v domácím prostředí uživatele (terénně).
 • Jsou poskytovány v souladu s individuálním plánem a na základě individuálních potřeb.

Základní činnosti v rámci odlehčovací služby:
I) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
a. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
b. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
b. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
d. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,


II) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
a. pomoc při úkonech osobní hygieny
b. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c. pomoc při použití WC


III) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
a. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby


IV) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a. doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,
b. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,


V) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,


VI) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
a. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,
b. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,


VII) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
a. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
b. podpora při zajištění chodu domácnosti.

Kontakt

Pondělí – pátek od 8:00 do 15:00 osobně nebo na tel. čísle jednotlivých středisek:
Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 115, telefon: 731 604 301
Velké Meziříčí: Nad Gymnáziem 464, telefon: 739 507 587

Vzhledem k terénní povaze služby je lepší si osobní schůzku sjednat předem po telefonu.

Ceník za poskytnutí odlehčovacích služeb

130 Kč / hod podle skutečně spotřebovaného času – pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou  hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

100 Kč             zapůjčení  koupacího lůžka

Na úhradu odlehčovacích služeb je možné využít sociální dávku „Příspěvek na péči“.
O příspěvek na péči se žádá na místně příslušném Úřadu práce trvalého bydliště žadatele.
S vyplněním a podáním žádosti vám může pomoci naše sociální pracovnice.

Způsob podávání a vyřizování stížností

 • Stížnost může klient podat ústně, písemně, telefonicky – resp. jakýmkoli pro něj vhodným způsobem – pracovník, který stížnost přijal je povinen o tomto učinit záznam, pověřený pracovník stížnost prošetří a vydá opatření.
 • Ústně: kterémukoliv pracovníkovi Domácího hospice Vysočina
 • Písemně: Domácí hospic Vysočina, Vratislavovo nám. 115, 592 31 Nové Město na Moravě
 • Elektronicky: info@hospicvysocina.cz
 • Písemný podnět, ocenění nebo stížnost je možné vhodit do Schránky na Podněty, ocenění a stížnosti, která je viditelně označená a umístěná v chodbě před dveřmi Domácího hospice Vysočina.
 • Uživatel služby může využít možnosti podání stížnosti prostřednictvím jiné osoby nebo anonymně (odpověď je pak vyvěšena na informační nástěnce).
 • Maximální lhůta k vyřízení stížnosti je 28 dní.
 • Jakékoli vyjádření klienta na kvalitu sociální služby je bráno jako prostředek ke zvyšování kvality sociální služby.
 • Klient má dále právo si stěžovat přímo u některého z nadřízených či nezávislých orgánů:
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2,
 • Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor sociálních věcí, Žižkova 57, Jihlava; tel.: 564 602 111,
 • Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00; podatelna@ochrance.cz
 • Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, 586 01, Jihlava, opj@volny.cz
 • V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti mohou uživatelé kontaktovat výše uvedené instituce.

Navazující služby

Domácí hospicová péče

Služba pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké, kteří se rozhodli pečovat o svého nemocného v domácím prostředí.

Rodinný pokoj na ODN v nemocnici Nové Město na Moravě

Možnost doprovázet svého umírajícího blízkého ve zdravotnickém zařízení.

Poradna Alej – pomoc v nemoci a zármutku

Poradenské služby a doprovázení v zármutku. Tato služba je určena vážně nemocným lidem, jejich blízkým a truchlícím pozůstalým.

Domácí zdravotní služby

Možnost provedení zdravotních úkonů, které jsou v kompetenci zdravotních sester, v domácím prostředí klienta

Půjčovna zdravotnických pomůcek

Dokumenty ke stažení

Žádost o poskytnutí odlehčovací služby

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí.

2020 © Hospic Vysočina o.p.s.