O paliativní péči

Paliativní péče je moderní a celosvětově rychle se rozvíjející typ péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí velmi často selhávají. Paliativní péče se zabývá utrpením, potřebami a kvalitou života a důstojností lidí na konci života.

Moderní paliativní péče

 • Se neodvrací od nevyléčitelně nemocných, ale chrání jejich důstojnost a klade hlavní důraz na kvalitu života
 • Dokáže úspěšně zvládat bolest a další průvodní jevy závěrečných stadií smrtelných onemocnění
 • Je založena na interdisciplinární spolupráci a integruje v sobě lékařské, psychologické, sociální a spirituální aspekty
 • Vychází důsledně z individuálních přání a potřeb pacientů, respektuje jejich hodnotové priority a chrání právo pacienta na sebeurčení
 • Zdůrazňuje význam rodiny a nejbližších přátel nemocného
 • Nevytrhává nemocné z jejich přirozených sociálních vazeb, ale umožňuje jim, aby poslední období života prožili ve společnosti svých blízkých  a v důstojném a vlídném prostředí
 • Nabízí všestrannou účinnou oporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka
 • Vychází ze zkušenosti, že existuje zásadní rozdíl mezi špatnou a kvalitní péčí o umírající a že umírání nemusí být provázeno strachem, nesnesitelnou bolestí a nesmyslným utrpením

Domácí paliativní (hospicová) péče

Hlavním cílem domácí hospicové péče je umožnit terminálně nemocným důstojné prožití poslední části života v domácím prostředí a pečujícím členům jejich rodin usnadnit obtížnou životní situaci. Domácí hospicová péče nabízí rodině a blízkým přátelům nemocného podporu lidskou, psychickou a zároveň odbornou radu a kvalifikovanou pomoc při péči o nemocného.
Zaměstnanci a dobrovolníci domácí hospicové péče nabízejí rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma, komplexní služby: péči o nemocné, poradenství, půjčování pomůcek, doprovázení a další.

V domácím prostředí je možné:

 • Veškerou péči přizpůsobit individuálním potřebám pacienta a restpektovat důsledně přání a hodnotové priority
 • S využitím dostupných prostředků paliativní medicíny zvládat  bolest a další somatické příznaky provázející pokročilé stadium závažného onemocnění většinou stejně kvalitně jako v nemocnici
 • Do péče o pacienta integrovat lékařské, psychologické, sociální a spirituální aspekty a položit hlavní důraz na zlepšení kvality života pacienta
 • Podpořit rodinu a využít nenahraditelného významu rodiny a přirozeného prostředí pro kvalitní prožití poslední fáze života
 • V ovzduší důvěry a porozumnění položit základy péče o pozůstalé členy rodiny

Pracovníci domácí hospicové péče pomohou praktickými radami ohledně péče o pacienta i aplikací poznatků paliativní medicíny udržet co nejlepší kvalitu života umírajících. Díky této domácí péči je možné zabránit části zbytečných hospitalizací v lůžkových zařízeních, posílit vztahy v rodině a zabránit traumatizujícím zážitkům členů rodiny z odloučení v době umírání a smrti jejich blízkých. Pokud je rodina týmem podpořena, často zvládá obdivuhodně velký díl nelehké péče o umírajícího sama svými silami a zároveň podstatně lépe snáší období zármutku.

Pozn.:
Závěrečnou zprávu o projektu „Systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina“ z roku 2007 můžete stáhnout ve formátu PDF   ZDE  (ve zkráceném znění – 4 strany).